logo

Общ устройствен план на Община Пловдив - предимства и неотложност

04-12-2022

Във връзка с множество запитвания за обяснение и възникналото обществено неразбиране на решение за подкрепа на ОУПО ( Общ устройстван План на Община Пловдив) от Общински съвет, правим следното разяснение:
- Работим по Изменението на ОУП от 2017, когато бе изготвено заданието.
- Изготвяхме официални и неофициални предложения и препоръки.
- Посещавахме обществени обсъждания и заседания на Експертните съвети, запознати в детайли.
Защо приемането на ОУП ( Общ Устройствен План ) на Община Пловдив от Общински съвет Пловдив, въпреки някои обструкции от наша страна, бе единственото правилно устойчиво решение в изключителен интерес на града?
1. Това е най-важната крачка от пътя за процедиране на плана и отключена врата, за да може да влезе в сила. Това не означава, че планът не може да се обжалва и да се променя, планът е жив и изменчив, но ще бъде в сила в неговата останала ( по-голяма част). Отхвърлянето на ОУП от Общински съвет би довел до нови разглеждания, съгласувания и загуба на много ценно време, което би ощетило общината с оглед описаните множество предимства по-долу и ключови събития.
2. Влязъл в сила ОУП на Пловдив, като важен стратегически документ, ще гарантира възможността за вземане на информирани управленски решения, в противен случай това не би било възможно.
3. Влязъл в сила ОУП ще бъде единствената основа за прецизиране на ПИРО ( План за Интегрирано Развитие на Община) 2021 - 2027, който дава възможност за финансиране на множество проекти по Плана за Възстановяване и устойчивост и Оперативните програми за Нов програмен период 2021 - 2027!
4. Влязъл в сила ОУП ще даде възможност да се прекрати хаотичното застрояване в южните територии на града и единичните промени на предназначения на земеделски земи и ще гарантира устойчивото, цялостно планиране но 5 600 000 кв.м. от тези територии чрез цялостни ПУП ( Подробни Утройствен Планове). По този начин ще се планират нови паркове, училища, детски градини, социална и транспортна инфраструктура.
5. Влязъл в сила ОУП ще закове и гарантира по ниски показатели на застрояване! В действащия досега план, такива показатели нямаше и това доведе до презастрояването на много места в града.
6. Влязъл в сила ОУП ще ограничи застрояването в междублокови пространства, защото е обследвана всяка територия с многофамилни жилищни сгради и редуциран показателя за интензивност на застрояване покриващ се изцяло от съществуващите сгради!
7. Озеленени площи за широко обществено ползване и със специфично предназначение се увеличават от 855,3Ха по Плана от 2007г. до 1063,60Ха по този план.
8. По задание ОУП отразява всички действащи ПУП ( Подробни устройствени планове), което досега не бе така и водеше до изключителни проблеми, неясноти и
гражданско недоволство.

Обратно

Галерия